sxbsz fdsg absolvire scoala

Anunţ concurs nou pentru ocuparea postului vacant de director în instituţia publică de învăţămînt preşcolar-Grădiniţa de copii „Deceluș”

 

Primăria s. Grozești, r-nul Nisporeni  anunţă concurs nou pentru ocuparea postului vacant de director în instituţia publică de învăţămînt preşcolar – Grădiniţa de copii “  Deceluș  “.

 

La concurs pot candida persoanele care întrunesc următoarele condiţii:

 • Deţin cetăţenia  Republicii  Moldova;
 • Au studii superioare universitare;
 • Au o vechime în activitatea didactică de cel puţin 3 ani;
 • La data expirării termenului de depunere a dosarelor, nu au împlinit vîrsta de  65 ani;
 • Cunosc limba română;
 • Sunt apţi din punct de vedere medical (fizic şi neuropsihic) pentru exercitarea funcţiei;
 • Nu au antecedente penale;
 • Nu au fost concediaţi în ultimii 5 ani pe baza art.86 alin.(1) lit.1), m) şi n) din Codul Muncii

 

Dosarul de concurs va cuprinde următoarele acte obligatorii:

 • Cererea de participare la concurs

(conform modelului din anexa nr.1 a Regulamentului „Cu privire la organizarea şi desfăşurarea concursului pentru ocuparea funcţiei de director şi director adjunct în instituţiile de învăţămînt general ”, aprobat prin Ordinul Ministerului Educaţiei nr.163 din 23 martie 2015 ( publicat în Monitorul Oficial nr. 124-130 din 22 mai 2015), cu modificările ulterioare .

 • Copia actului de identitate;
 • Copia / copiile /actului /actelor / de studii;
 • Copia carnetului de muncă;
 • Curriculum  vitae (conform modelului din anexa nr. 2 a Regulamentului) ;
 • Certificatul medical care atestă faptul că persoana este aptă din punct de vedere medical, fizic şi neuropsihic  pentru exercitarea funcţiei;
 • Cazierul judiciar s-au declaraţia pe propria răspundere;
 • Proiectul Planului de dezvoltare a instituției pentru 5 ani :
 • Copia / copiile actului / actelor ce confirmă gradul didactic / managerial;
 • Candidatul poate anexa şi alte documente pe care le consideră relevante.
 • Dosarul se depune  în 2 exemplare , cu numerotarea fiecărei file  și consemnarea  numărului total de file .Un exemplar va fi restituit candidatului contrasemnătură.
 • Data limită de depunere a documentelor : 18 mai   2021 , ora 15-00

 

Modalitatea de depunere a documentelor:

                         Prin poștă : MD – 6427, Primăria , satul  Grozesti, raionul Nisporeni

                          e-mail  : Primaria.Grozesti@gmail.com

                          personal – sediul  Primăriei  Grozești

Persoana de contact :Mitrofan Svetlana, tel. : 0264-43-238

 

Bibliografie :

 1. Codul Educaţiei al Republicii Moldova nr.152 din 17 iulie 2014
 2. Regulamentului „Cu privire la organizarea şi desfăşurarea concursului pentru ocuparea funcţiei de director şi director adjunct în instituţiile de învăţămînt general ”, aprobat prin Ordinul Ministerului Educaţiei nr.163 din 23 martie 2015 (publicat în Monitorul Oficial  nr. 124-130 din 22 mai 2015), cu modificările ulterioare .
 3. Codul Muncii al R. Moldova.

Primarul s. Grozești                            Serghei  TOFAN