sxbsz fdsg absolvire scoala

Secretar

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mitrofan Svetlana

Funcția Secretar al Consiliului local Grozești
    iulie 1999 – prezent
Zile de audiență Luni și vineri:
8-00 – 12-00
14-00 – 17-00
Telefon ( 0264 ) 43238
e-mail  primaria.grozesti@gmail.com
Atribuțiile  Atribuțiile secretarului

 

Studii:

 

Institutia Institutul  Pedagogic “Ion Creangă” Chişinău
Data: Perioada Septembrie 1982 – iunie 1987
Diploma obtinuta: Diploma: Profesor de limba și literatura rusă

 

 

Institutia Institutul  Pedagogic “Ion Creangă “  Chişinău
Data: Perioada Septembrie 1991 –  Iunie 1992
Diploma obtinuta Diploma: psiholog şcolar

 

 Vizite de instruire 

Țara Perioada
SUA

Romania

Polonia

Polonia

Romania

Romania

Romania

Romania

Rusia

2002

2002

2002

2004

2006

2008

2011

2015

2016

 

Experienta  profesionala 

 

Date: Perioada

 

noiembrie 1985 – 2004

Locatia Raionul  Nisporeni, satul Grozeşti
Instituția Liceul Teoretic „Prometeu“ Grozeşti
Poziția Profesor de limba și literatura rusă

 

Date:Perioada  Septembrie 1992 – iulie 1996
Locatia  Raionul  Nisporeni, c.Grozeşti
Instituția Liceul Teoretic „Prometeu“ Grozeşti
Poziția Psiholog şcolar
 
Date: Perioada  Septembrie 1996 –  septembrie 1997
Locatia  Raionul  Nisporeni, s. Grozeşti
Instituția Liceul “Prometeu“ Grozeşti
Poziția Director
Date: Perioada  Iunie  1999 – prezent
Locatia  Satul Grozeşti, r. Nisporeni
Instituția
Poziția
Consiliul sătesc Grozeşti
Secretar al Consiliului local
Date: Perioada 2002 –  2015
Instituția Liceul “Prometeu“ Grozeşti
Pozitia Profesor – disciplina „Noi şi Legea”

 

Perfectionarii, stagii, traininguri, proiecte 

 • SIEDO Moldova – cursul STREET LAU – 2002
 • DEEP –SUA – Civics Education Leadership Award – martie -2002
 • CLOSE UP Foundation Washington,D.C. –Promovarea democraţiei – aprilie 2002
 • Fundaţia Euro Ed Centrul regional pentru Educaţie şi Comunicare Iaşi –  iunie – iulie  2002 – seminar de Formare «  Educaţie Civică – metodologie   interactivă   şi evaluare «
 • Proiectul “ Noi și Legea pentru elevii de liceu “ –ONG SIEDO Chișinău –– coordonator de proiect –septembrie 2000 – mai 2013
 • Proiectul “ O primărie eficientă – cetăţeni activi “ –ONG – Soros Moldova – coordonator de proiect – august 2002
 • Proiectul “ Tinerii în acţiune “- ONG – SIEDO Chișinău – octombrie 2003- mai 2004 – coordonator de proiect
 • Proiectul «  Implicare activă în procesul decizional «  – iunie – august 2004 – ONG SIEDO , Chișinău – Liceul Teoretic ’’ Prometeu ’’ Grozești  – coordonator
 • Proiectul ’’ Depolitizarea și descentralizarea instituțiilor publice. ’’ , Polonia, Varșovia-Cracovia, octombrie 2004
 • Proiectul « Sensibilizarea populaţiei privind pericolul utilizării apei potabile poluate « – mai – noiembrie 2004 – ONG –  Centrul Medicilor de familie Nisporeni – – Direcţia Elveţiană pentru Cooperare şi Dezvoltare – coordonator de proiect
 • Proiectul “ Dezvoltarea durabilităţii  financiare a organizaţiilor societăţii civile  în  Moldova :    Programul de formare în domeniul Diversificării surselor de finanţare a  organizaţiilor necomerciale :

– modului  I “ Colectarea de fonduri la nivel local “

–  modului II  ’’ Pregătirea organizaţională pentru antreprenoriatul social “  –  PNUD 2007

 

 

 • Academia de administrare  Publică pe lîngă Guvernul R. Moldova – cursul ’’Managmentul administraţiei publice ’’– iulie 2004
 • SIEDO Chișinău – Polish – Czech- Slovak- Solidarity Foundation, Varşovia, Polonia –

cursul ’’ Fără corupţie în instituțiile statului. Controlul  civic asupra autorităţilor locale.-

octombrie 2004

 • SIEDO Chișinău – cursuri de formatori naţionali în domeniul educaţiei civice – 2005
 • IRI – Internaţional Republican Institute Moldova- Campaign Management  Training –

martie 2006

 • PNUD – Atelierul pentru coordonatorii în domeniul drepturilor omului – mai 2006
 • PNUD -Programul Integrat de Dezvoltare Locală- Seminar de orientare pentru aleşii locali   – noiembrie 2007
 • Academia de administrare  Publică pe lîngă Guvernul R. Moldova – cursul

Managmentul administraţiei publice – februarie  2008

 • PNUD – Programul Integrat de Dezvoltare Locală   pentru aleşii locali- –   aprilie 2009
 • Membru al Comisiei raionale a Cancelariei de Stat pentru examinarea  circumstanţelor adoptării     actelor   administrative ale APL Nisporeni , considerate ilegale – 2010 – present .
 • Seminar de instruire pentru secretarii consiliilor, organizat de Academia APL şi Cancelaria de Stat- mai 2014.
 • Aspecte de descentralizare: atribuţiile APL în domeniul statisticii-CALM, Cancelaria de Stat, Departamentul Statistică-mai 2014.
 • Implementarea tehnologiilor informaţionale în procesul de perfectare a documentelor electorale-Nisporeni, CEC,-octombrie, noiembrie 2014.
 • Probleme în activitatea secretarilor consiliilor, CALM-noiembrie 2014.
 • Cadrul legal în domeniul relaţiilor de muncă. Elaborarea actelor normative, la nivel de unitate, privind relaţiile de muncă- Confideraţia naţională a Sindicatelor din Moldova- noiembrie 2014.
 • Consolidarea capacităților administrative ale APL,    Cancelaria de Stat și Centrul

Anticorupție  și  CNI –   octombrie 2015

 • Dialogul competitiv. Modificările legislației în domeniul achizițiilor publice , Agenția de Dezvoltare Regională   Centru – noiembrie 2015
 • Serviciile OSC on-line. Aplicația SERVICII.GOV.MD –    OSC – august 2016
 • Implementarea tehnologiilor informaţionale în procesul de    perfectare a documentelor electorale , CEC    septembrie 2016
 • Instruire pentru secretarii consiliului cu privire la implementarea Legii privind comerțul interior și modificarea unor legi. – Cancelaria de Stat ,      noiembrie 2016
 • Instruire pentru reprezentanții APL’’ Energie și       biomasă. Mobilizarea populației și a resurselor      locale-  PNUD , noiembrie 2016
 • Mecanisme juridice de apărare a drepturilor sindicale .  Tendințe de modificare a

Codului Muncii       în contextul   integrării  în Uniunea Europeană –    Confederaţia   Naţională a Sindicatelor din       Moldova-  decembrtie 2016.

 • Probleme ce țin de gestionarea defectuoasă  a   patrimoniului public la nivel local, Cancelaria de   Stat,  decembrie 2016
 • Şedinţele de lucru ale Comisiei raionale pentru examinarea circumstanţelor adoptării actelor administrative ale APL,   considerate ilegale –   trimestrial 2017.
 • Respectarea cadrului legal în procesul de gestionare a   terenurilor aferente și folosință separată a iazurilor ,   Cancelaria de Stat, Nisporeni- februarie 2017
 • Atelier de planificare strategică 2018-2021 a OR      ’’  Nis-Agroinform ’’ –  martie 2017
 • Seminar de instruire privind transparența decizională pentru secretarii consiliilor, organizat de    Cancelaria    de  Stat – mai 2017.
 • Implementarea tehnologiilor informaţionale în procesul de    perfectare a documentelor electorale-   Chișinău , CEC,  decembrie  2017
 • Seminar de instruire privind aplicarea serviciilor de   certificare a cheilor publice subiecților declarării    averii şi a intereselor personale , Centrul de    telecomunicații speciale – Nisporeni ,  decembrie 2017

 

 

Rezultate :

 • Pilotarea manualelor şi Ghidului profesorului la disciplina Noi şi Legea – cl. X –XII – SIEDO
 • Pilotarea manualului şi Ghidului profesorului la disciplina  Educaţia Civică – cl. IX – SIEDO
 • Publicaţie «  Tinerii în acţiune «  – 2003
 • Publicaţie «  Sugestii de evaluare la educaţia civică pentru cadrele didactice din sistemul educaţional al R. Moldova «  – SIEDO – 2003
 • Traducerea româno- rusă a manualelor şi Ghidurilor pentru  profesori la disciplina  Educaţia Civică – cl. V , VI , IX , Editura  Litera – 2004
 • Conferinţa republicană – Controlul  civic asupra autorităţilor locale – grupul de organizare,  Chişinău , SIEDO , mai 2003
 • Training cu consilierii locali – septembrie 2003 – Transparenţa este participativă.
 • Traininguri cu tinerii din s. Grozeşti – Proiectul «  Implicare activă în procesul decizional «  – iunie – august 2004 – SIEDO
 • Pregătirea şi prezentarea echipei liceului „ Prometeu „ Grozeşti – Proiectul„Modelul – ONU „ – „Corpul Păcii „- mai 2006 – elevul Cadaci Alexei – locul I republică.
 • Training cu elevii de liceu “ Negocierea conflictelor “ – septembrie 2007
 • Seminar pentru cadrele didactice din liceu “ Diminuarea surmenajului şcolar “
 • Seminar de instruire a aleşilor locali –  decembrie 2007
 • Training pentru profesorii liceului ’’ Prometeu ’’ Grozești ’’ Managmentul timpului și reușita școlară – – martie 2008
 • Seminar pentru organizația raională de femei din domeniul agriculturii  “ FAMILIA  şi

 FERICIREA INTERN BRUTĂ   „ – moderator – martie 2010

 • Tainingul „Managementul conflictului” pentru organizația raională de femei din domeniul  agriculturii  – moderator – decembrie 2011
 • Training pentru aleșii locali Grozești ’’ Transparența decizională ’’- septembrie 2015 –

moderator

 • Atelier pentru membrii OR ’’ Nis-Agroinform ’’ Planificare strategică 2018-2021’’-

martie 2017

 • Desfășurarea ședinței deschise a Consiliului local Grozești – model de instruire zonală pentru aleșii locali și funcționarii publici – iunie 2017

 

 • Decernată cu Diploma de  mențiune  a  CALM .

 

 

Atribuţiile secretarului
(Extras din Legea privind administraţia publică locală nr. 436 din  28.12.2006)

Secretarul îndeplineşte, sub autoritatea primarului, următoarele atribuţii de bază:

 • asigură înştiinţarea convocării consiliului local;
 • participă la şedinţele consiliului local;
 • avizează proiectele de decizii ale consiliului local şi contrasemnează deciziile;
 • asigură efectuarea lucrărilor de secretariat;
 • pregăteşte materialele pe marginea problemelor supuse dezbaterii în consiliul local;
 • comunică şi remite, în termen de 5 zile, dacă legea nu prevede altfel, autorităţilor şi persoanelor interesate actele emise de consiliul local sau de primar;
 • asigură consultarea publică a proiectelor de decizii ale consiliului local şi de dispoziţii normative ale primarului, informarea publicului referitor la deciziile adoptate şi la dispoziţiile emise;
 • eliberează extrase sau copii de pe orice act din arhiva consiliului local, în afara celor care conţin informaţii secrete, stabilite potrivit legii;
 • păstrează şi aplică, după caz, sigiliul;
 • acordă ajutor consilierilor şi comisiilor consiliului local;
 • În cazul apariţiei uneia dintre circumstanţele prevăzute la art.139 alin. (1) din Codul electoral, secretarul consiliului comunică în scris acest fapt Comisiei Electorale Centrale în termen de cel mult 10 zile de la data apariţiei acestei circumstanţe.

 

Secretarul îndeplineşte şi alte atribuţii prevăzute de lege sau încredinţate de către consiliul local ori de către Primar.