sxbsz fdsg absolvire scoala

Anunț

 

Primăria Grozești anunţă prelungirea termenului de desfășurare

a concursului pentru ocuparea funcţiei publice vacante  –

de specialist (resurse umane) – 0, 5 unitate salariu

 

Informaţia privind condiţiile de desfăşurare a concursului este plasată pe panoul informaţional la sediul primăriei Grozești și pe WEB: grozesti.sat.md

Contacte: telefon: 0264 – 43 – 238

 

Scopul general al funcţiei:

Asigurarea si mentinerea unui corp unitar de resurse umane calificate si competente pentru îndeplinirea obiectivelor administrației publice locale.

 

Sarcinile de bază ale funcțieiconform Fișei postului:

 1. Elaborarea si implementarea strategiei si a procedurilor de lucru privind resursele umane din administrația publică locală si integrarea lor in strategia generala a entității publice.
 1. Elaborarea aprobarea și implementarea sistemului de remunerare a personalului primăriei.
 1. Elaborarea și implementarea/aplicarea procedurilor de evaluare a personalului și politicilor de motivare a personalului primăriei;
 1. Asigurarea managementului relatiilor de munca intre angajati.

 

Condiţiile de participare la concurs:

 • deţine cetăţenia Republicii Moldova;
 • posedă limba română (cunoașterea limbilor de comunicare internațională constituie un avantaj);
 • capacitate deplină de exerciţiu;
 • nu a împlinit vârsta necesară obţinerii dreptului la pensie;
 • are studii superioare;
 • nu este privat de dreptul de a ocupa anumite funcţii sau de a exercita o anumită activitate.

 

Documentele ce urmează a fi prezentate:

Candidaţii în termenul indicat mai jos depun personal dosarul, care va conţine:

 • cererea de angajare;
 • copia buletinului de identitate;
 • copia diplomei de studii;
 • copia carnetului de muncă;
 • declarația pe proprie răspundere;

Copiile documentelor se prezintă împreună cu documentele originale pentru a fi verificată veridicitatea lor.

 

Bibliografie;

 • Constituţia Republicii Moldova;
 • Codul Muncii ;
 • Legea nr.436 din 28 decembrie 2006 privind administraţia publică locală;
 • Legea nr.768 din 02 februarie 2000 privind statutul alesului local;
 • Legea158-XVI din 4 iulie 2008 cu privire la funcţia publică şi statutul funcţionarului public”
 • Legea nr.16 din 15 februarie 2008 cu privire la conflictul de interese;
 • Legea nr.155 din 21 iulie 2011 pentru aprobarea Clasificatorului unic al funcţiilor publice;
 • Legea nr.270 din23 noiembrie2018 privind sistemul unitar de salarizare în sectorul bugetar;
 • Hotărîrea Guvernului nr.201 din 11 martie 2009 „Privind punerea în aplicare a prevederilor Legii nr.158-XVI din 4 iulie 2008 cu privire la funcţia publică şi statutul funcţionarului public”;
 • Ordinul Ministerului Muncii, Protecției Sociale și Familiei nr. 22 din 03.03.2014 cu privire la aprobarea Clasificatorului ocupațiilor din Republica Moldova  (CORM 006-14 ) ;

 

Dosarul se depune pe adresa: Primăria Grozești, r-nul Nisporeni

Persoana de contact: Svetlana Mitrofan, secretarul consiliului local,

tel: 0264 -43-238

E-mail: primaria.grozesti@gmail.com

Data limită pînă la care poate fi depus dosarul de concurs  11.05.2023, inclusiv, ora 17.00