sxbsz fdsg absolvire scoala

ANUNȚ Primăria s. Grozești, r-nul Nisporeni anunţă concurs repetat pentru ocuparea postului vacant de director în instituţia publică de învăţămînt preşcolar – Grădiniţa de copii “Deceluș“.


La concurs pot candida persoanele care întrunesc următoarele condiţii:

 • Deţin cetăţenia Republicii Moldova;
 • Au studii superioare universitare;
 • Au o vechime în activitatea didactică de cel puţin 3 ani;
 • La data expirării termenului de depunere a dosarelor, nu au împlinit vîrsta de 65 ani;
 • Cunosc limba română;
 • Sunt apţi din punct de vedere medical (fizic şi neuropsihic) pentru exercitarea funcţiei;
 • Nu au antecedente penale;
 • Nu au fost concediaţi în ultimii 5 ani pe baza art.86 alin.(1) lit.1), m)şi n) din Codul Muncii

Dosarul de concurs va cuprinde următoarele acte obligatorii:

 • Cererea de participare la concurs

(conform modelului din anexa nr.1 a Regulamentului „Cu privire la organizarea şi desfăşurarea concursului pentru ocuparea funcţiei de director şi director adjunct în instituţiile de învăţămînt general ”, aprobat prin Ordinul Ministerului Educaţiei nr.163 din 23 martie 2015 (publicat în Monitorul Oficial nr. 124-130 din 22 mai 2015), cu modificările ulterioare prin ordinul Ministerului Educaţiei nr. 964 din 07 octombrie 2015 (publicat în Monitorul Oficial nr. 302-305 din 06 noiembrie 2015 ) ;

 • Copia actului de identitate;
 • Copia/copiile/actului/actelor/de studii;
 • Copia carnetului de muncă;
 • Curriculum vitae (conform modelului din anexa nr.2 a Regulamentului);
 • Certificatul medical care atestă faptul că persoana este aptă din punct de vedere medical, fizic şi neuropsihic, pentru exercitarea funcţiei;
 • Cazierul judiciar s-au declaraţia pe propria răspundere;
 • Candidatul poate anexa şi alte documente pe care le consideră relevante, inclusiv copia/copiile actului/actelor ce confirmă gradul didactic / managerial.

      Data limită de depunere a dosarelor  – 28.09.2020 ora 16.00.

        Modalitate  de depunere a documentelor :

Prin poşta :MD – 6427 , Primăria satul Grozeşti,raionul Nisporeni.

e-mail : Primăria Grozeşti @gmail.com.

personal : Sediul Primăriei Grozeşti.

Persoana de contact : Mocanu  Adriana , tel : 0 ( 264 ) 43 -6-68